Inicio‎ > ‎SQL‎ > ‎Lliçons SQL‎ > ‎

T09 Vistes

Vistes

Per a aquesta secció és necessari connectar-se al servidor amb un usuari amb permisos per a crear vistes.

Una vista és un objecte que es defineix a partir d’una consulta i que es comporta com una taula si bé, depenent de la consulta en què es basa, es poden fer més o menys coses: consultar una vista sempre serà possible però inserir o esborrar files en una vista o modificar un valor ja depèn de com siga aquesta definició.

Per a crear una vista disposem de l'orde:

CREATE VIEW nombrevista AS consulta

Una vista és un objecte persistent, pel tant, per a eliminar-la del catàleg, hi ha que executar:

DROP VIEW nombrevista

També es pot consultar la definició d’una vista ja definida (encara que açò ja és particular de MySQL, en altres gestors tenen els seus propis mètodes):

SHOW CREATE VIEW nombrevista

Tota la informació sobre vistes en MySQL es pot consultar en http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/create-view.html.

Aquesta sessió s’ha plantejat en format demostració pel que es recomana executar una a una les següents sentències i buscar els motius pels quals unes sentències s’executen sense problemes i altres no.


Després de connectar-se al servidor cal triar una base de dades en què se’ns permeta crear vistes:

use mibd;


Copiarem els continguts d’algunes taules de TiendaOnLine a taules locals que siguen de la nostra propietat

drop table if exists mitv;
drop table if exists miarticulo;

create table miarticulo (
cod varchar(7),
nombre varchar(45),
pvp decimal(7,2),
marca varchar(15),
imagen blob,
urlimagen varchar(100),
especificaciones text,
primary key (cod)) engine=innodb;

insert into miarticulo select * from tiendaonline.articulo;

create table mitv (
cod varchar(7),
panel varchar(45),
pantalla smallint(6),
resolucion varchar(15),
hdreadyfullhd varchar(6),
tdt tinyint(1),
primary key (cod),
foreign key (cod) references miarticulo (cod)) engine=innodb;

insert into mitv select * from tiendaonline.tv;


Creem la primera vista:

create view vma as select cod,nombre,pvp from miarticulo;


Una vista es comporta com una taula i pot consultar-se.

select * from vma where pvp between 500 and 700;


Una vista es pot generar a partir de qualsevol consulta, i té la característica afegida de poder restringir l’accés a només un subconjunt de les files possibles.

create view vmb as select cod,nombre,pvp from miarticulo where pvp between 500 and 700;

select * from vmb;

(1) select cod,pvp from vmb where cod in (select cod from mitv) order by pvp;Inserint

Una vista, en determinades condicions, permet inserir noves dades.

(2) insert into vma (cod,nombre,pvp) values ('B001','MiArtículo',499);

select * from miarticulo where cod='B001';
select * from vma where cod='B001';
select * from vmb where cod='B001';


(3) insert into vmb (cod,nombre,pvp) values ('B002','MiOtroArtículo',701);

select * from vmb where cod='B002';
select * from miarticulo where cod='B002';
select * from vma where cod='B002';


Esborrant

Creem una altra vista per a facilitar la comprovació de les accions que sol·licitem. En aquest cas intentarem eliminar files. 

create view bart as select * from miarticulo where cod like 'B%';

select * from bart;

(4) delete from vma where cod='B001';

(5) delete from vmb where cod='B002';

select * from bart;


Modificant

Ara comprovarem l’orde update. Aquesta orde té les mateixes restriccions que delete

select * from bart;

(6) update vma set pvp = 800 where cod='B002';

select * from bart;

(7) update vmb set pvp = 600 where cod='B002';

select * from bart;


Amb més d'una taula

La vista es pot definir sobre diverses taules, però això afecta les ordes que es poden executar i en quines condicions.


create view vat as
  select a.cod,nombre,pvp,resolucion,tdt
  from miarticulo a, mitv t

  where a.cod=t.cod
    and pvp between 800 and 1200;


select * from vat order by pvp desc;


(8) insert into vat values ('B003','OtroMás',1100,null,null);
(9) insert into vat (cod,nombre,pvp,resolucion,tdt) values ('B003','OtroMás',1100,null,null);
(10) insert into vat (cod,nombre,pvp) values ('B003','OtroMás',1100);

select * from vat;
select * from bart;


(11) insert into vat (resolucion,tdt) values ('800x600',1);
(12) insert into vat (cod,resolucion,tdt) values ('B004','800x600',1);


(13) delete from vat where cod='A0694';

select * from vat;
select * from bart;

(14) update vat set pvp = 999 where cod='A0694';
(15) update vat set resolucion = '800x600',tdt=1 where cod='A0694';
(16) update vat set pvp = 850, resolucion = 'ninguna',tdt=1 where cod='A0694';

select * from vat;


(17) update vat set cod = 'B004' where cod='A0694';

select * from vat;
select * from bart;
select * from mitv where cod='A0694';


With check option

Redefinirem bart i crearem una altra vista bart2.

drop view if exists bart2;
drop view if exists bart;


create view bart as select * from miarticulo where cod like 'B%';
(18) create view bart2 as select * from miarticulo where cod like 'B%' with check option;


select * from bart;
select * from bart2;

insert into bart2 (cod,nombre,pvp) values ('B010','Artículo B10',1999);
insert into bart2 (cod,nombre,pvp) values ('C010','Artículo C10',1999);


select * from bart;
select * from bart2;
select * from miarticulo where pvp=1999;

insert into bart (cod,nombre,pvp) values ('C010','Artículo C10',1999);
select * from bart;
select * from bart2;
select * from miarticulo where pvp=1999;


Finalment, eliminem totes les vistas i taules creades. 

drop view bart;
drop view bart2;
drop view vat;
drop view vmb;
drop view vma;
drop table mitv;
drop table miarticulo;


Comments